اسامی برندگان تمام ، نیم و ربع سکه بهار آزادی

نام نام خانوادگیاستانمبلغ جایزه
امیر عربمشهدسکه تمام بهار آزادی
رضا طاهریشیرازسکه تمام بهار آزادی
ابراهیم ولی پورتبریزنیم سکه بهار آزادی
خدادوست عباسیشیرازنیم سکه بهار آزادی
سلمان حسین زاییسیستان و بلوچستاننیم سکه بهار آزادی
حاج محمد احمدیشاهرودربع سکه بهار آزادی
رسول مهدوی نسبنیشابورربع سکه بهار آزادی
سید جلال موسویشیرازربع سکه بهار آزادی
محمد صادقیمرودشتربع سکه بهار آزادی
محمد هادی حرویمشهدربع سکه بهار آزادی

اسامی برندگان بن خرید محصولات گروه صنعتی برادران منوری

نام نام خانوادگیاستانمبلغ جایزه(ریال)
ابوالقاسما... دادیتهران4/000/000
سهرابا... لوزابل5/000/000
قاسماحمدیداراب4/000/000
مصطفیاردمهمشهد5/000/000
محمداسماعیلیان مقدممشهد6/000/000
علیافشارمشهد6/000/000
محمد علیامامیمشهد9/000/000
رسولامینیتهران9/000/000
حمیدایرانیمشهد5/000/000
حافظ آزادی نیالرستان4/000/000
محمد مهدیآیفارس4/000/000
محمد بادیمشهد4/000/000
منوچهر باغستانیمشهد4/000/000
ناصر بلند نظرسبزوار3/000/000
علی بلوچینیشابور3/000/000
عباس به نژادیزد4/000/000
علی اکبر بهروزیشیراز8/000/000
حاج محمد بیاتفارس4/000/000
بیژن نژادمشهد6/000/000
محمد جواد پدرامفارس3/000/000
حسینتاجیانمشهد5/000/000
ولید تریانقشم5/000/000
حسین تنها زادهمشهد9/000/000
مجید تنهاپورکرمانشاه5/000/000
ابوالفضل جعفریاصفهان4/000/000
سعید جعفریرشت3/000/000
امیرجعفری زادهفارس4/000/000
ابوالقاسم جمال آبادیگلستان3/000/000
ناصر جوادپورمشهد9/000/000
شهرامجودکیلرستان4/000/000
سلمان حسین زهیایرانشهر5/000/000
مهدی حکیمیمشهد3/000/000
حمید حمزه خانیکرج9/000/000
حسن حمیدیکاشمر5/000/000
اسماعیل دلدارمشهد3/000/000
مهدی دهقانفارس5/000/000
مهدی دهقانشیراز3/000/000
جلال رجبیمشهد8/000/000
مجید رجبیاصفهان7/000/000
مجید رشیدیهمدان3/000/000
محمودرسولیآذربایجان غربی3/000/000
امیررضاییمشهد5/000/000
محسن رضاییمرودشت6/000/000
علی رضاییمشهد5/000/000
عبدا... رفیعیقزوین4/000/000
زارعهرمزگان4/000/000
امیر سانی خانیکرج8/000/000
یاور سعیدیآذربایجان غربی7/000/000
جمال سلیمیمهاباد7/000/000
شهرام شریفیهرمزگان5/000/000
برات شهبازیزاهدان5/000/000
حامد طایفیکرج6/000/000
سید حسن طبسیسبزوار3/000/000
امین عابدینیبندر جاسک5/000/000
علیرضا عارفتشاهرود3/000/000
حسین عربشاهیمشهد3/000/000
حسین عسکریرفسنجان6/000/000
مجید علیپوربوشهر6/000/000
میثم علیزادهیزد7/000/000
حمید رضا غفاریتهران5/000/000
محمد صادق غلامیکردستان6/000/000
رحمانفداییکرمانشاه4/000/000
محمد رضا فرح بخششیراز3/000/000
محمد فیلیکرمانشاه5/000/000
پژمان قاسمیاصفهان8/000/000
احمدقربانیزنجان4/000/000
جواد قربانیمشهد7/000/000
یحیی قنبریاصفهان4/000/000
اسماعیل کمالیمشهد4/000/000
مجید کیانیاصفهان5/000/000
ناصر گرامیبوشهر6/000/000
عباس گرجیاصفهان6/000/000
محمد رضا گرجیاصفهان3/000/000
بهنام مازندرانیاصفهان3/000/000
مهدی محرابیاصفهان3/000/000
مصطفی محسنیکرمان8/000/000
عبدالطیف محمد آناگلستان4/000/000
علی اصغر مردانیتهران3/000/000
موسویانمشهد4/000/000
رجبعلی مهدویقایمشهر5/000/000
رمضانمیرحسنیطبس6/000/000
سید منصورمیرهاشمیقم5/000/000
کمالناصریکرمانشاه4/000/000
محمد نخعیبردسکن3/000/000
غلامرضا نعمتیبیرجند5/000/000
عبدالرضا نوری مندفسا3/000/000
هادی هداییهمدان5/000/000
جوادیوسف زادهمشهد5/000/000
عباس یوسفی کیافارس4/000/000

هدایا و بن های خرید به آدرس شما ارسال خواهد شد

شرایط استفاده از بن خرید گروه صنعتی برادران منوری متعاقبا اعلام خواهد شد